Obchodné podmienky Double Star Bet

 

Tieto obchodné podmienky ustanovujú pravidlá a podmienky používania hráčskeho účtu na stránke www.doublestarbet.sk a podmienky spracúvania osobných údajov. Tieto Obchodné podmienky sú v súlade s Herným plánom Double Star Bet, zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Podmienky používania hráčskeho účtu

Klient uzatvára stávky prostredníctvom svojho registrovaného hráčskeho účtu v súlade s Herným plánom Prevádzkovateľa a touto Zmluvou po zaplatení vkladu na hráčsky účet.

Klient používa hráčske konto na vklady, výbery, uzatváranie stávok a výplaty výhier hotovostne, bezhotovostne alebo bankovým prevodom.

V prípade uzatvorenia stávky prostredníctvom hráčskeho účtu sa suma stávky odpočíta Klientovi od jeho zostatku na hráčskom účte. Stávka sa neuzatvorí v prípade, že zadaná suma stávky prekračuje výšku zostatku na hráčskom účte. Výhra z výherného tiketu je pripísaná Klientovi na hráčsky účet po vyhodnotení všetkých udalostí na tikete.

Klient berie na vedomie, že každý šport, súťaž aj jednotlivé udalosti majú rozličné nastavenie maximálnych limitov výšky stávky. Tieto limity stávok môžu byť kedykoľvek upravené na základe rozhodnutia Double Star Bet.

Uzatváranie stávok, vyhodnocovanie stávok a výplata tiketov a prípadné reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Herného plánu.

Klient pri výbere z hráčskeho účtu na pobočke zadá obsluhe kód, ktorý obdržal pri žiadosti o takýto výber. Obsluha pobočky následne overí totožnosť Klienta prostredníctvom dokumentu (OP, pas, vodičský preukaz), ktorý zadal pri registrácii.

Hráčske konto je chránené prihlasovacím menom (email) a heslom, ktoré Klient zadáva pri registrácii.

Klient berie na vedomie, že registrovaným klientom môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je počas doby platnosti Zmluvy majiteľom účtu vedeného v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky alebo v pobočke zahraničnej banky.

Klient je oprávnený mať registrovaný iba 1 hráčsky účet.

Klient berie na vedomie, že v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách je povinná verifikácia hráčov 2 dokumentami (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, zdravotné poistenie, povolenie k pobytu). Takúto verifikáciu je potrebné spraviť odoslaním dokumentov po zaregistrovaní hráčskeho účtu.

Klient je povinný uviesť pri registrácii pravdivé údaje a v prípade, že dôjde ku zmene niektorých údajov, tieto údaje zmeniť vo svojom účte alebo o týchto zmenách informovať zákaznícku podporu. V prípade, že Double Star Bet zistí, že došlo k úmyselnému uvedenie nesprávnych údajov, ktoré sa nezhodujú s dokumentami Klienta, môže byť takýto hráčsky účet zablokovaný.

V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je v súlade s ustanoveniami Herného plánu Double Star Bet, zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, je takéto ustanovenie neplatné iba v časti, v ktorej nie je v súlade s vyššie uvedenými. Na platnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok to to vplyv nemá.


Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Program spol s r.o., so sídlom Brnianska 10, 911 05 Trenčín, IČO: 17 640 415, zapísaná v OR OS Trenčín, vložka č. 534/R, oddiel: Sro ako prevádzkovateľ kurzových stávok pod značkou Double Star Bet (ďalej ako „Double Star Bet“ alebo „Prevádzkovateľ“) spracováva osobné údaje svojich Zákazníkov na základe a v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách (ZoHH), zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZoOOÚ).

Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých Klientov Double Star Bet počas doby existencie hráčskeho účtu Klienta. Obchodné podmienky môžu byť zo strany Double Star Bet čas od času zmenené a upravené.

Zásady spracovania osobných údajov nájdete na stránke https://doublestarbet.sk/sk/page/gdpr/