Obchodné podmienky Double Star Bet

 

Tieto obchodné podmienky ustanovujú pravidlá a podmienky používania hráčskeho účtu na stránke www.doublestarbet.sk a podmienky spracúvania osobných údajov. Tieto Obchodné podmienky sú v súlade s Herným plánom Double Star Bet, zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Podmienky používania hráčskeho účtu

Klient uzatvára stávky prostredníctvom svojho registrovaného hráčskeho účtu v súlade s Herným plánom Prevádzkovateľa a touto Zmluvou po zaplatení vkladu na hráčsky účet.

Klient používa hráčske konto na vklady, výbery, uzatváranie stávok a výplaty výhier hotovostne, bezhotovostne alebo bankovým prevodom.

V prípade uzatvorenia stávky prostredníctvom hráčskeho účtu sa suma stávky odpočíta Klientovi od jeho zostatku na hráčskom účte. Stávka sa neuzatvorí v prípade, že zadaná suma stávky prekračuje výšku zostatku na hráčskom účte. Výhra z výherného tiketu je pripísaná Klientovi na hráčsky účet po vyhodnotení všetkých udalostí na tikete.

Klient berie na vedomie, že každý šport, súťaž aj jednotlivé udalosti majú rozličné nastavenie maximálnych limitov výšky stávky. Tieto limity stávok môžu byť kedykoľvek upravené na základe rozhodnutia Double Star Bet.

Uzatváranie stávok, vyhodnocovanie stávok a výplata tiketov a prípadné reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Herného plánu.

Klient pri výbere z hráčskeho účtu na pobočke zadá obsluhe kód, ktorý obdržal pri žiadosti o takýto výber. Obsluha pobočky následne overí totožnosť Klienta prostredníctvom dokumentu (OP, pas, vodičský preukaz), ktorý zadal pri registrácii.

Hráčske konto je chránené prihlasovacím menom (email) a heslom, ktoré Klient zadáva pri registrácii.

Klient berie na vedomie, že registrovaným klientom môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je počas doby platnosti Zmluvy majiteľom účtu vedeného v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky alebo v pobočke zahraničnej banky.

Klient je oprávnený mať registrovaný iba 1 hráčsky účet.

Klient berie na vedomie, že v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách je povinná verifikácia hráčov 2 dokumentami (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, zdravotné poistenie, povolenie k pobytu). Takúto verifikáciu je potrebné spraviť odoslaním dokumentov po zaregistrovaní hráčskeho účtu.

Klient je povinný uviesť pri registrácii pravdivé údaje a v prípade, že dôjde ku zmene niektorých údajov, tieto údaje zmeniť vo svojom účte alebo o týchto zmenách informovať zákaznícku podporu. V prípade, že Double Star Bet zistí, že došlo k úmyselnému uvedenie nesprávnych údajov, ktoré sa nezhodujú s dokumentami Klienta, môže byť takýto hráčsky účet zablokovaný.

V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je v súlade s ustanoveniami Herného plánu Double Star Bet, zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, je takéto ustanovenie neplatné iba v časti, v ktorej nie je v súlade s vyššie uvedenými. Na platnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok to to vplyv nemá.


Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Program spol s r.o., so sídlom Brnianska 10, 911 05 Trenčín, IČO: 17 640 415, zapísaná v OR OS Trenčín, vložka č. 534/R, oddiel: Sro ako prevádzkovateľ kurzových stávok pod značkou Double Star Bet (ďalej ako „Double Star Bet“ alebo „Prevádzkovateľ“) spracováva osobné údaje svojich Zákazníkov na základe a v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách (ZoHH), zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ZoOOÚ).

Dotknutou osobou je každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej ako „Dotknutá osoba“ alebo „Klient“).

Medzi osobné údaje patria identifikačné a kontaktné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo OP, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. iné.

Zákonnosť spracovania osobných údajov (právne základy spracovania):

Double Star Bet spracúva osobné údaje na základe týchto právnych základov:

a)      dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b)      spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c)       spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ)

d)      spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

e)      spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

f)       spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.


Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti – osobné údaje sú spracované len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu práv Klienta

Zásada minimalizácie osobných údajov – osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na základe ktorého sa spracúvajú

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje sa spracúvajú len na účel, ktorý je konkrétne úrčený, výslovne uvedený a oprávnený a nie je možné ich ďalej spracúvať iným spôsobom

Zásada správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa možnosti aktualizované, osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu spracovania, budú bezodkladne opravené alebo vymazané

Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje sa spracúvajú spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným, nezákonným spracúvaním, stratou, poškodením alebo výmazom osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný sa dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov


Práva dotknutej osoby

Klient ako dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledovné práva:

-          právo na prístup – Klient má právo vyžadovať informácie, prečo sa spracúvajú jeho osobné údaje,  aké kategórie osobných údajov sa spracúvajú, s kým sa osobné údaje zdieľajú, ako dlho sa osobné údaje spracúvajú, či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, ako je zabezpečená ochrana osobných údajov prevedených do krajín  mimo EEA

-          právo na opravu a na zmenu – Klient upozorní prevádzkovateľa v prípade, že došlo ku zmene jeho osobných údajov

-          právo na vymazanie – v prípade, že sú osobné údaje spracúvané bezdôvodne alebo iným spôsobom, než je potrebné, ma Klient právo požadovať vymazanie takýchto osobných údajov

-          právo na obmedzenie spracovania – Klient má právo požadovať, aby sa obmedzilo spracovanie jeho osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechce, aby sa jeho osobné údajov vymazali

-          právo namietať spracúvanie

-          právo stiahnuť súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

Klient ako dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi Double Star Bet súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom účasti na kurzových stávkach a pre marketingové účely.

Klient udeľuje súhlas po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie určitého účelu spracovania, zvyčajne je to doba existencie hráčskeho účtu alebo doba výslovne vyžadovaná platnými právnymi predpismi.

Klient berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je potrebné z dôvodu verifikácie Zákazníka a jeho veku, pričom sa jedná o podmienky účasti na kurzových stávkach podľa Zákona o hazardných hrách.

Osobné údaje sa zbierajú v rozsahu údajov z dvoch dokumentov (OP, vodičský preukaz, cestovný pas, povolenie k pobytu, kartička zdravotného poistenia), tak ako to určuje Zákon o hazardných hrách.  Klient je povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je Klient povinný zmenu bezodkladne oznámiť Double Star Bet-u.

Osobné údaje môžu byť za účelom účasti na kurzových stávkach alebo pre marketingové účely poskytnuté iným sprostredkovateľom (tretím stranám), predovšetkým v rozsahu, či Zákazník navštívil webové stránky Double Star Bet, či a kedy uzatvoril Zákazník stávku. 

Klient berie na vedomie, že osobné údaje sú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. Double Star Bet zlikviduje osobné údaje bezodkladne po tom, ako budú splnené všetky nasledujúce podmienky:

-          hráčsky účet Klienta bol zrušený

-          Klient má voči Double Star Bet splnené všetky záväzky

-          všetky podania, reklamácie a pod. zo strany Klienta boli vybavené a pre splnenie povinností Double Star Bet uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú nevyhnutné osobné údaje

-          všetky účely spracúvania boli dosiahnuté

Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť sprístupnené aj tretím stranám (sprostredkovateľom údajov), ktoré poskytujú Double Star Bet technickú a administratívnu podporu. Pre sprostredkovateľov platia rovnaké podmienky spracovania osobných údajov ako pre Double Star Bet.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle.


Vyhlásenie o cookies

 

Klient je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých Klientov Double Star Bet počas doby existencie hráčskeho účtu Klienta. Obchodné podmienky môžu byť zo strany Double Star Bet čas od času zmenené a upravené.